Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk <p>Електронне наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020). <br>Науковому виданню присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5e74cac3e9c40f585f0fdf12">категорію «Б»</a> у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.</p> Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького uk-UA Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки 2617-8222 ТИТУЛ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/776 <p>Титул і вихідні дані</p> Редакція журналу Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 1 2 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.776 ЗМІСТ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/777 <p>Зміст</p> Редакція журналу Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 3 4 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.777 ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/778 <p>У статті розглянуто особливості застосування ігрових методів навчання під час вивчення тематики протидії торгівлі людьми на заняттях з іноземної мови в закладах освіти Державної прикордонної служби України. З’ясовано, що нині протидія торгівлі людьми може відбуватись як у межах країни, так і за її кордонами, відповідно, прикордонний контроль відіграє важливу роль та уможливлює втручання у процес запобігання торгівлі людьми та боротьби з цим явищем. Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) вирішили запровадити відповідні механізми з метою попередньої ідентифікації, надання допомоги й підтримки жертвам торгівлі людьми і тому сьогодні спільна підготовка персоналу різних країн ЄС охоплює різноманітні навчальні курси за цією тематикою. Водночас спільні операції, спільне патрулювання та робота в пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС відбувається англійською мовою, що передбачає й організацію спільної професійної підготовки європейських прикордонників цією ж мовою. Важливе місце у підготовці прикордонників до вирішення питань, які виникають під час виконання службових обов’язків у підрозділах охорони кордону займають рольові, моделюючі ігри, навчання на основі сценаріїв, змодельовані ситуації, постановки. Під час планування і проведення співбесіди з жертвами торгівлі людьми ефективним є використання моделі семи кроків, запропонованої в межах спільної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств до боротьби з торгівлею людьми під егідою агенції FRONTEX. Ця модель дозволяє прикордонникам послідовно й ефективно проводити співбесіду з жертвами торгівлі людьми. Автором було узагальнено досвід організації спільної підготовки прикордонників в країнах ЄС з питань торгівлі людьми з метою подальшого проведення педагогічно-компаративних досліджень та адаптації набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.</p> Андрій БАЛЕНДР Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 5 16 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.778 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/779 <p>У статті проведений аналіз сучасного стану та визначені основні напрями формування культури ведення здорового способу життя під час освітнього процесу майбутніми офіцерами-прикордонниками. Проблема здорового способу життя в українському суспільстві з інституційного рівня перейшла на загальнодержавний і міждержавний, що свідчить про її виняткову актуальність і першочергову важливість. Результати аналізу напрямів наукових досліджень свідчать, що у контексті підготовки майбутніх фахівців до здорового способу життя вчені обґрунтовували теоретичні та методичні основи формування культури здоров’язбереження з позицій поглядів і переконань майбутнього фахівця, визначали професійно-прикладні основи формування здорового способу життя майбутніх фахівців і використовували педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх фахівців. У сучасних умовах прикордонної служби, які пов’язані з великим навантаженням на персонал, складними умовами служби, перенапруженням упродовж робочого дня, актуальними стають загальні складові здорового способу життя, що включають систематичні фізичні вправи, правильне харчування, відмову від куріння і наркотичних засобів, обмежене вживання алкоголю, здатність долати стреси, уміння розслаблятися, профілактичні обстеження, відсутність несприятливих для здоров’я звичок. Здійснення усіх цих складових можливе лише за умови певних кроків, які досягаються високим рівнем самосвідомості у вигляді мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій, що активно скеровують практичну діяльність на формування здорового способу життя.<br>Оскільки проблема формування здорового способу життя як складової частини культури здоров’язбереження майбутніх фахівців-прикордонників стосується найрізноманітніших сфер життя, вважаємо, що підхід до її вирішення повинен бути інтегративним .Готовність до здорового способу життя формується під час освітнього процесу в НАДПСУ упродовж усього періоду навчання практично на усіх кафедрах. Водночас формування основних складових проходить на кафедрі психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, кафедрі фізичного виховання. Зокрема, курсанти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за різними спеціальностями, основні знання та навички щодо формування здорового способу життя отримують за рахунок навчальних дисциплін: психологія здоров’я; психогігієна та психопрофілактика; педагогіка і психологія; професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення; фізичне виховання. Формування компетентностей майбутнього офіцера-прикордонника, який веде здоровий спосіб життя, відбувається як під час реалізації заходів по роботі з персоналом, так і в освітньому процесі навчального закладу. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що формування здорового способу життя – складний процес, який потребує залучення якнайбільшої кількості відділів, служб та кафедр, і насамперед – самих майбутніх прикордонників.</p> Анатолій ГАЛІМОВ Ірина КОВАЛЬСЬКА Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 17 36 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.779 НЕПЕРЕРВНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/780 <p>У статті представлено узагальнення результатів аналізу досліджень та публікацій, у яких вчені та автори пропонують підходи щодо вдосконалення освітнього процесу у військових закладах вищої освіти (ВЗВО), системи спеціальної фізичної підготовки, покращення ефективності занять з фізичної підготовки, оновлення освітньо-професійних програм, навчальних та методичних матеріалів із навчальних дисциплін, що стосуються фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та особистої безпеки.<br>Метою статті є узагальнення та класифікація результатів дослідження, у яких розглядаються різноманітні аспекти неперервної фізичної підготовки військовослужбовців сектору безпеки і оборони. Результати пілотного огляду масиву публікацій з проблеми дисертаційного дослідження дозволили класифікувати дисертаційні роботи, наукові статі та інші публікації до декількох груп. З’ясовано, що перша група охоплює наукові праці, у яких дослідники розглядають окремі аспекти фізичної підготовки майбутніх офіцерів та військовослужбовців Державної прикордонної служби України (ДПСУ). До другої групи увійшли наукові праці, у яких дослідники розглядають теоретичні і методичні засади навчання курсантів військових закладів вищої освіти різним видам спорту. Третя група умовно охоплює наукові праці, у яких дослідники розглядають різноманітні аспекти покращення стану здоров’я військовослужбовців засобами фізичної культури і спорту. До четвертої групи увійшли публікації, що охоплюють наукові праці, де дослідники розглядають методичні засади фізичної підготовки військовослужбовців. П’яту групу досліджень охоплюють публікації, у яких дослідники розглядають організаційно-методичні засади спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та формування умінь і навичок особистої безпеки. Ще одна група досліджень і публікацій – шоста, охоплює праці, у яких автори розглядають різноманітні аспекти вдосконалення фізичної підготовки фахівців правоохоронних органів і військових формувань.<br>Узагальнення результатів огляду масиву публікацій з проблеми дисертаційного дослідження дозволяє перейти до наступного етапу дослідження – узагальнення особливостей та характеристики змісту фізичної підготовки курсантів і слухачів на тактичному та оперативно-тактичному рівнях в умовах традиційної системи військової освіти у ВЗВО ДПСУ.</p> Олександр ГНИДЮК Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 37 50 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.780 ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ БАКАЛАВРІВ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/781 <p>У статті розглянуто особливості інтеграційних процесів європейської вищої освіти та їх вплив на професійну підготовку бакалаврів міжнародних відносин у Великій Британії. Наукова рефлексія документальних і літературних джерел, результатів практичного досвіду професійної підготовки бакалаврів міжнародних відносин у ЗВО України дозволили виокремити суперечності їх підготовки. У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу освітня модель професійної підготовки фахівців-міжнародників бакалаврського рівня, яка існує у Великій Британії. Відповідно до особливостей інтеграційних процесів, визначеної мети і завдань європейської вищої освіти, сформульовано ключові питання підготовки майбутніх бакалаврів-міжнародників у Великій Британії. Проаналізовано основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність університетів, які здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів-міжнародників у Великій Британії. Зафіксовано зміни в соціальній характеристиці студентства; орієнтації діяльності університетів Великої Британії на потреби та інтереси споживачів освітніх послуг; посиленні професіоналізації підготовки бакалаврів міжнародних відносин на основі трансформації змісту та залучення до його розроблення фахівців-професіоналів; активному впровадженні наукового доробку та педагогічних інновацій у навчальний процес; реалізації елементів європейської моделі підготовки міжнародників; сприянні розвиткові досліджень у галузі політики і міжнародних відносин; розробленні уніфікованих професійних стандартів діяльності міжнародників; посиленні активної співпраці з європейськими асоціаціями і спілками; організації перекладацької практики за кордоном та укладанні договорів про працевлаштування; підвищенні мобільності студентів; проведенні наукових конференцій і семінарів. Висвітлено основні напрями освітньої політики та нормативно інтеграційні документи вищої освіти Великої Британії.</p> Маргарита ДЗЮБА Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 51 62 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.781 ЕВОЛЮЦІЯ ТЕНДЕНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/782 <p>У статті здійснено аналіз тенденцій національно-патріотичного виховання у молодіжних організаціях західної української діаспори другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Розроблено критерії та обґрунтовано періодизацію розвитку національно-патріотичного виховання в молодіжних і студентських організаціях західної української діаспори. Критеріями визначено: соціокультурний (суспільно-історичні передумови та діяльність громадських організацій у здійсненні національно-патріотичного виховання молоді); нормативно-правовий (інституційне забезпечення діяльності молодіжних і студентських організацій в західній українській діаспорі) і організаційно-педагогічний (формування мети, змісту, завдань, форм, методів і засобів національно-патріотичного виховання молоді у молодіжних і студентських організаціях західної української діаспори). З’ясовано, що національно-патріотичне виховання молоді в західній українській діаспорі – це цілеспрямована діяльність виховних інституцій (родини, церкви, рідномовної школи, громадських і молодіжних організацій), спрямована на формування української етнокультурної ідентичності через засвоєння рідної мови та культурних надбань українців, дотримання їх національних традицій і, водночас, на формування громадянина держав проживання, позаяк для багатьох представників молодої генерації вони стали їх батьківщиною – країною народження. Проблема творчого використання напрацьованого закордонним українством досвіду національно-патріотичного виховання молодого покоління у поліетнічному соціумі на сьогодні набуває все більшої актуальності. Закономірно, що провідна роль у цьому належить молоді діаспори, яка бере активну участь у розбудові України як незалежної, демократичної, правової, громадянської держави.</p> Вадим ЖУЛКОВСЬКИЙ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 63 72 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.782 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/783 <p>У статті розкрито зміст педагогічних умов підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах. Продемонстровано їх особливості та вплив цих умов на якість підготовки фахівців як однієї з основних складових фундаментальних базових компонентів удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ. Реформування вищої освіти та входження України в європейський освітній і науковий простір зумовлені зростанням вимог до професіоналізму випускників вищих навчальних закладів в умовах ринкової конкуренції. Орієнтація на розвиток студента як особистості, індивідуальності й активного суб’єкта професійної діяльності може бути реалізованою лише на гуманістично-демократичному підґрунті педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. У процесі, що вивчається виявляється комплекс суперечностей, що вимагають свого конструктивного вирішення. З метою усунення цих суперечностей було проведене дослідження, опрацьована педагогічна технологія щодо удосконалення формування професійної компетентності фахівців фізичної реабілітації. Зроблені висновки щодо необхідності участі науково-педагогічних працівників в удосконаленні зазначеного процесу та ідентифіковані особливості психологічної готовності до майбутньої спеціальності студентської молоді.</p> Валентина КРУПА Ірина ЛОБОДА Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 73 86 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.783 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/784 <p>У статті окреслено сучасні підходи до громадянсько-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів та проаналізувати їх сутність. Запропоновано комплекс підходів: середовищний, інтегративний, аксіологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, культурологічний. Критеріями патріотизму визначено любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. Освітнє середовище вищого військового навчального закладу має сприяти формуванню цих характеристик через використання різноманітних форм і методів. У громадянсько-патріотичній підготовці майбутніх офіцерів провідну роль відіграє інтегративний підхід, який органічно поєднує дві провідні функції закладу вищої освіти: навчальну, виховну, розвивальну. Цей підхід забезпечує як взаємне потенціювання (когеренцію, підсилення) особистісних і професійних аспектів та вихід на на вищий рівень професійних якостей майбутнього офіцера. Саме інтегративний підхід забезпечує результативність громадянсько-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів. Особливу значущість для патріотичного виховання курсантів має аксіологічний підхід. Ціннісні орієнтації як механізм соціальної регуляції поведінки особистості досліджуються соціальними психологами; ціннісні орієнтації з точки зору формування досліджуються психологами та педагогами; залежність між ціннісними орієнтаціями та інтересами особистості – філософами, соціологами, психологами, педагогами. Особистісно орієнтований підхід стає одним з основних у вищій освіті. Особистісно орієнтований підхід розглядається з позицій ставлення до вихованця як до особистості, самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії. Особистісно-орієнтований підхід покликаний забезпечити здатність окремого індивіда найбільш повно розкрити свій природний потенціал. Зазначено, що громадянсько-патріотична підготовка впливає на емоційну, інтелектуальну та діяльнісну сфери майбутніх офіцерів, результатом якого є комплекс громадянських знань, почуття любові до Батьківщини та активну діяльність, спрямовану на її процвітання.</p> Руслан КУЗЬМЕНКО Андрій ТИМКО Павло ПЕНЦАК Володимир РІЙ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 87 100 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.784 РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/785 <p>У статті представлено аналіз та узагальнення методичних засад розвитку політичної культури майбутніх офіцерів в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів.<br>З’ясовано, що формування політичної культури курсантів багато в чому залежить від викладача, тому що його загальна культура й особистісні якості є інструментом впливу на них. Військовий педагог сприяє розвитку політичної культури майбутніх офіцерів через застосування різних методів, прийомів та форм навчання, що допомагають формувати інтерес курсантів до політики, політичних знань, вихованню потреби в політичній самоосвіті, засвоєнню демократичних норм та цінностей, бажанню знати та вивчати політичні традиції українського народу та інших народів світу.<br>Урахування різних методологічних підходів, зокрема: системного, особистісно-орієнтованого, культурологічного, діяльнісного, компетентнісного, інтегративного, аксіологічного та акмеологічного до визначення компонентного складу політичної культури, досліджень з проблеми формування різних складових політичної культури, а також особливостей професійної діяльності офіцерів дали змогу визначити їх політичну культуру як інтегральну властивість особистості, що містить систему знань про політичні аспекти професійної діяльності офіцера Збройних Сил України, правила професійної комунікації, політичну поведінку й політичні дії.<br>Структурними складовими політичної культури майбутніх офіцерів виокремлено політичну спрямованість, політичну грамотність, політичну готовність та політичну компетентність.<br>На основі аналізу наукової літератури, навчально-виховної роботи вищих військових навчальних закладів, результатів констатувального етапу експерименту щодо формування політичної культури майбутніх офіцерів визначено такі педагогічні умови: створення позитивної мотивації майбутніх офіцерів до оволодіння ними політичною культурою; доповнення змісту фахових дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх офіцерів формами, методами та засобами формування складових політичної культури в умовах вищих військових навчальних закладів; охоплення курсантів навчальною особистісно-орієнтованою діяльністю шляхом застосування новітніх освітніх технологій та викладання спецкурсу “Основи формування політичної культури майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах”; здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості компонентів політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів.<br>Дієвість запропонованих педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів підтверджена результатами формувального етапу експерименту.</p> Мар’яна ЛЕВКО Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 101 111 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.785 ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/786 <p>Основним завданням вищого навчального закладу є підготовка випускників до сучасних динамічних національних та міжнародних ринків праці, що вимагає пошуку шляхів до викладацької практики, який може відповісти на створені очікування. У даний час реальність ринку перекладів виявляє проблеми у підготовці перекладачів. Українським викладачам та науковцям доведеться переглянути сучасні програми підготовки перекладачів з точки зору сучасних вимог ринку спеціалістів та розробити комплексні освітні професійні програми. Вони повинні шукати шляхи управління обмеженнями, спричиненими змінами у світовій ситуації, враховуючи, що професія перекладача вимагає глибоких знань у різних сферах життя. Успішна реалізація майбутніх перекладачів залежить від їх професійної підготовки, що включає формування комунікативної компетентності, а також дозволяє виконувати всі функціональні обов›язки, передбачені їх професією. Основна ідея цієї статті – взаємозв›язок між навчальним процесом та професією. Досліджено характеристики сучасного ринку перекладів та проаналізовано проблеми, які вирішуються в рамках сучасного навчання перекладачів. Представлено визначення терміну переклад. Визначено характеристики професійної діяльності перекладача та досліджено складові комплексних освітніх професійних програм. Вимоги до професійного перекладача повинні бути невід’ємною частиною стандарту, оскільки вони є предметом подальшої розробки. У міжнародній практиці серед найважливіших є вимоги підтримки високого рівня власних професійних навичок та знань, вміння вирішувати проблеми нового перекладу, перекладати та узагальнювати тексти, постійно вдосконалювати навички. У статті визначено зміст вимоги, характеристики професійної діяльності, необхідні знання та вміння.</p> Ольга ЛЕМЕШКО Валентина ГАПОНОВА Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 112 135 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.786 ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/787 <p>Кардинальні соціальні перетворення, потреба подальшого невпинного розвитку різних галузей економіки диктують необхідність комплексної модернізації вітчизняної професійної освіти як єдиної системи всіх її ланок і ступенів. Аналіз наукових підходів щодо розроблення педагогічних основ неперервної освіти виявив комплекс загальних завдань, що визначають її функції – компенсаторну, адаптивну, інтегративну, самореалізації. Багатовимірний характер неперервної професійної освіти забезпечує низка властивостей (багаторівневість, доповнюваність, маневреність, наступність) і характеристик, що дозволяють задовольняти все різноманіття особистісних і суспільних потреб.<br>Професійна підготовка фахівців технічного профілю характеризується багаторівневим характером організації навчання у закладах освіти, що відрізняються цілями, структурою навчальних планів, методами, формами і засобами навчання. Урахування специфіки підготовки фахівців цього профілю під час реалізації неперервної освіти у закладах вищої освіти (ЗВО) вимагає перебудови основних компонентів традиційної педагогічної системи з урахуванням певних особливостей, до яких відносимо: системність і цілісність організації професійної підготовки; випереджальну спрямованість; ступеневість усіх ланок; завершеність етапів підготовки; узгодженість, відкритість і варіативність освітніх програм. Важливим також є дотримання специфічних принципів: наступності, прогностичності, варіативності, автономності, адаптивності.<br>Неперервна підготовка фахівців розглядається як логічне поєднання послідовних ланок професійної освіти. Кожен ступінь є сукупністю взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, націлених на вирішення конкретного завдання. Цілісність багаторівневої системи забезпечується взаємодією окремих ланок, оптимізованою в адміністративній структурі ЗВО. Це потребує формування та реалізації єдиного комплексу наскрізних освітніх програм.<br>Модернізація української вищої школи у напрямі формування цілісної неперервної професійної освіти сприятиме підготовці нового покоління фахівців технічного профілю, які володітимуть інноваційним мисленням, розвинутими професійними компетентностями, високою духовністю та загальною культурою.</p> Андрій ЛИТВИН Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 136 152 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.787 ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ І ГЛОБАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ У РАЗІ ЛИХА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/788 <p>У статті представлено узагальнення досвіду застосування тренажерних технологій у формуванні компетентності майбутніх судноводіїв щодо використанням радіолокаційного обладнання і глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та забезпечення безпеки.<br>З’ясовано, що поправки, внесені Міжнародною морською організацією у International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, розширили роль тренажерів щодо оцінки відповідних компетентностей фахівців морської галузі. Водночас доводиться констатувати відставання матеріально-технічного забезпечення морських закладів вищої освіти від вимог сучасної судноплавної галузі, вимог ринку праці моряків тощо. Це є системною проблемою, яка охоплює всі рівні підготовки та підвищення кваліфікації фахівців судноплавної галузі. Для вирішення проблеми поліпшення якості професійної підготовки фахівців запропоновано здійснювати цей процес із урахуванням принципів контекстного підходу, що передбачає використання сучасної техніки і тренажерів, якими оснащені кафедри і лабораторії морських закладів вищої освіти. Тренажерне навчання займає особливе місце у підготовці судноводіїв, оскільки дозволяє здійснювати моделювання ситуацій, що відтворюють максимально наближені до реальних умови. Важливе значення має також включення до змісту навчальних дисциплін окремих компонентів тренажерної підготовки щодо формування і розвитку навичок роботи з електронними картографічними системами, радіо та електронавігаційним обладнанням суден, а також навичок, пов’язаних з безпекою на морі (робота з пожежним обладнанням, рятувальними засобами, перша медична допомога на борту судна, вантажні операції з великоваговими вантажами та контейнерами, тощо). Кожен із таких курсів викладається у спеціалізованих лабораторіях, обладнаних необхідним тренажерним устаткуванням відповідно до міжнародних вимог до підготовки морських фахівців та вимог роботодавців.</p> Юрій РИЖКОВ Юрій МІТІН Олександр ДІДЕНКО Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 153 165 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.788 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ “МОРСЬКОЇ ПРАКТИКИ” Й “НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ” У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/789 <p>У статті представлено вирішення наукового завдання щодо реалізації міждисциплінарних зв’язків навчальної дисципліни “Морська практика” й навчальної плавальної практики у закладі вищої освіти морського профілю з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Навігація і управління морськими суднами”. Мета статті полягає в обґрунтуванні можливості поліпшення якості практичної підготовки курсантів (майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами) шляхом авторської реалізації міжпредметних зв’язків навчальної дисципліни “Морська практика” й навчальної плавальної практики у закладі вищої освіти морського профілю. Для цього проаналізовано низку нормативно-правових актів. З результатів аналізу стає очевидним, що важливим компонентом підготовки майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами є практика. Проте її проходження передбачає опанування курсантами (студентами) теоретичних знань та практичних навичок. З’ясовано, що існує суперечність, яка полягає у невідповідності або обмежених дидактичних можливостях навчально-матеріальної (матеріально-технічної) бази професійної підготовки курсантів (студентів) у закладах вищої освіти морського профілю і швидким темпом оновлення техніки і засобів праці й управління ними на суднах. Також науковці вказують на протиріччя між вимогами роботодавців до професійної компетентності фахівців морського та річкового транспорту та недостатньою практичною підготовкою, обсяг якої визначається професійними нормативами в галузі професійної морської діяльності. Вирішення цих суперечностей можливе шляхом використання дидактичного потенціалу міждисциплінарних зв’язків навчальних дисциплін та плавальної практики. Запропоновано під час вивчення навчальної дисципліни “Морська практика” реалізувати методичні вказівки до практичних робіт, якими передбачено набуття курсантами (студентами) знань щодо застосування корабельного палубного обладнання; вивчення питань повсякденної організації судна; вивчення пристроїв і матеріалів під час виконання корабельних робіт, для забезпечення безпеки плавання і стоянки судна в різних умовах обстановки тощо. Ці та інші знання і компетентності необхідні під час проходження практичної підготовки, яка поділяється на навчальну плавальну практику (обов’язковий компонент освітньо-професійної програми) та виробничі плавальні практики за видами (є вибірковими компонентами освітньо-професійної програми).</p> Олег РЯБУЩЕНКО Павло КВАСНИКОВ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 166 180 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.789 ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ З ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/790 <p>У статті здійснено аналіз досвіду організації практичних занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками з дисциплін професійного спрямування шляхом застосування технологій інтерактивного навчання за дистанційною формою.<br>Досвід проведення практичних занять з дисциплін кафедри прикордонного контролю з використанням технологій інтерактивного навчання можливо розглядати в різних варіантах: класичне заняття, за дистанційною формою та змішане.<br>Серед основних недоліків дистанційного навчання є його “теоретизація”, тобто зведення навчального процесу до мінімізації виконання практичних тренувань та вправ на користь вирішення теоретичних завдань. З метою вирішення цієї проблеми викладачі намагаються максимально застосовувати інтерактивні методи навчання, де курсанти мають можливість вирішувати ввідні ситуативні завдання, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.<br>В умовах дистанційного навчання слід більш ретельно організовувати самостійну підготовку, під час якої курсанти можуть детально ознайомитись із порядком відпрацювання на занятті практичних завдань, орієнтовний перелік яких вони отримують заздалегідь. Крім того, самостійну підготовку слід використати для поділу курсантів на підгрупи та для розподілення ролей, які вони будуть виконувати в підгрупах.<br>В умовах пандемії під час проведення навчальних занять у режимі онлайн з використанням Google Meet викладачами кафедри прикордонного контролю широко використовуються технічні можливості інтерактивної панелі Newline TruTouch. Навчальна аудиторія облаштовується двома вебкамерами, одна з яких направлена на аудиторію (навчальну групу), а інша – на місце біля дошки або фліп-чарта, де кожна підгрупа по черзі буде доповідати рішення завдання. Відображення інформації на інтерактивній панелі дозволяє побачити її на екранах своїх мобільних пристроїв курсантам, які працюють на занятті дистанційно. Після завершення доповіді відбувається її обговорення. Для обговорення результатів роботи курсантів та колективів на занятті може призначатися група експертів з числа курсантів, яка повинна охарактеризувати правильність дій курсантів та за необхідності їх скорегувати.<br>По завершенні основної частини заняття викладач виставляє кожному курсанту загальну оцінку, при цьому він ураховує: оцінку, отриману за доповідь біля фліп-чарту, активність на занятті, а також оцінку, виставлену експертами.</p> Олександр САМОЙЛЕНКО Олена ЗАБОЛОТНА Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 181 194 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.790 ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ “МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ” МАЙБУТНІМ СУДНОВОДІЯМ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/791 <p>У статті представлено вирішення наукового завдання щодо удосконалення професійної підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Мета статті полягає в узагальненні можливостей використання інноваційних технологій під час вивчення навчальної дисципліни “Морехідна астрономія” майбутніми судноводіями. Для цього проаналізовано низку наукових праць з теми дослідження за авторством вітчизняних та зарубіжних учених. Розкрито специфіку професійної підготовки зазначених фахівців. Проаналізовано зміст та особливості навчальної дисципліни “Морехідна астрономія”. Подано характеристику педагогічних інноваційних методів, зокрема задачного та кейс-методу. Автор описала сутність задачного методу, особливості застосування якого полягають у розробленні науково-педагогічними працівниками практичних завдань, що є своєрідними моделями майбутніх професійних ситуацій. З’ясовано, що цей метод є одним із найбільш доцільних у вивченні морехідної астрономії. Описано різновиди задач за видами та у яких навчальних питаннях варто використовувати. Щодо кейс-методу, то він полягає у розробленні завдань професійного спрямування у вигляді блоків або кейсів. Автор наголошує на розробленні реальних або придуманих ситуацій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв. У статті рекомендується кейси для майбутніх судноводіїв розробляти так, щоб вони змогли запропоновані ситуації проаналізувати та знайти їхнє оптимальне вирішення. Важливою умовою розробки кейсів є не подання звичайного опису ситуації, а формулювання у ній певної суперечності. Сформульовано висновки проведеного дослідження та перспективи подальших наукових пошуків.</p> Людмила ЧЕРОЙ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 195 206 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.791 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВРОБІТНИКІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/792 <p>У статті визначено необхідність дослідження проблеми формування професійної культури майбутніх захисників кордону з використанням досвіду професійної підготовки співробітників прикордонної служби США та європейських країн. З’ясовано, що в широкому розумінні професійна культура співробітника прикордонної служби виявляється в ефективному виконанні професійних обов’язків, охоплює категорії професійного обов’язку й етичної поведінки. Важливими складовими професійної культури співробітників Митно-прикордонної служби США та прикордонних відомств країн Європи є професіоналізм, патріотизм, відданість, гордість за свою країну. Великої уваги у цих країнах надають формуванню вірності національним символам, почуття громадянської самосвідомості й професійного обов’язку та лідерства.<br>Охарактеризовано підготовку фахівців для Митно-прикордонної служби США та прикордонних відомств європейських країн, що передбачає створення ефективного навчального середовища для навчання та підвищення кваліфікації співробітників. Окреслено напрями програм базової підготовки для співробітників правоохоронних органів й інструменти, що використовуються для оперативного й ефективного виконання персоналом службових завдань з охорони кордону, а також філософію навчання, що передбачає високі стандарти базової підготовки як фундаменту прикордонної служби.<br>Визначено, що на формування систем професійної підготовки прикордонних служб у різних країнах впливає багато чинників, пов’язаних з особливостями політичної і правової систем, державного устрою, соціально-економічного розвитку, відмінністю історично сформованих традицій, національного характеру і менталітету. Навчальні центри з підготовки співробітників прикордонних відомств використовують комплексний підхід до навчання, звертаючи увагу на формування цінностей та розуміння місії прикордонної служби, набуття професійних умінь і навичок. Професійна підготовка фахівців з охорони кордону, окрім всього, передбачає посилену увагу до гуманітарної освіти, підвищення у співробітників рівня загальної та професійної культури, формування умінь роботи з інформацією та навичок комунікації (інтерв’ю, написання звітів, опитування пасажирів). У методиці навчання великого значення надають практичним заняттям, виконанню ситуативних завдань, діловим іграм, тренінгам.</p> Світлана ШУМОВЕЦЬКА Олександр ДІДЕНКО Олександр ЛУЦЬКИЙ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 207 224 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.792 ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/793 <p>Статтю присвячено теоретичному огляду та обґрунтуванню психолого-педагогічних аспектів проблеми формування готовності майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності. Проведені наукові розвідки дали змогу розкрити головні навантаження та специфіку практичної діяльності майбутніх військових психологів під час проходження служби у військових частинах, що актуалізувало потребу формування готовності у молодих офіцерів ще на етапах навчання у вищих військових навчальних закладах.<br>Здійснено аналіз питання “готовності до професійної діяльності”, під час якого установлено, що простір наукових думок є неоднорідним і налічує множину підходів до розуміння цієї дефініції.<br>Визначено, що готовність майбутнього військового психолога до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності є складною характеристикою особистості, яка включає систему професійних мотивів, психологічних якостей, установок і станів, предметних та інтелектуальних знань, умінь і навичок, що в сукупності є запорукою ефективного виконання функціональних обов›язків.<br>Запропоновано тлумачити процес підготовки майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності як цілісну підготовку, що охоплює: професійні знання, вміння, навички; патріотичні погляди та переконання; професійну спрямованість до військової служби; рефлексію своїх досягнень; професійне самовдосконалення.<br>Виявлено, що зміст готовності майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності є сукупністю відповідних знань і вмінь, що забезпечується опануванням відповідної професії (професійна підготовка), набуттям професійно-важливих якостей особистості, входженням у професійну діяльність після закінчення вищого військового навчального закладу (професійна адаптація), розвитком майстерності у військовій службі (професійне самовдосконалення). Спираючись на напрацювання наукової спільноти, виділено п›ять основних компонентів готовності: мотиваційний, ціннісно-орієнтаційний, комунікативно-інформаційний, креативний, операційно-діяльнісний.</p> Анатолій ЮРКОВ Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 225 235 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.793 ЕВОЛЮЦІЯ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ http://new.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/775 <p>У статті досліджено еволюцію відкритих електронних науково-освітніх систем для підтримки електронних наукових журналів (Open Journal Systems, DPubS, HyperJournal, E-Journal, Ambra) та веб(відео)конференцій (Open Conference Systems, EasyChair, Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Zoom, Telegram, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet), наукових електронних бібліотек, архівів та інституційних репозитаріїв (Eprints, DSpace), електронних енциклопедій (Електронна енциклопедія освітян України, Енциклопедія «Історія педагогіки»), реферативних і наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Google Scholar, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, ERIH та ін.), систем автоматичного виявлення плагіату в наукових джерелах (Unicheck, eTXT Антиплагиат, Turnitin, StrikePlagiarism.com, Антиплагиат, Grammarly), систем ідентифікування дослідників та об’єктів (DOI, Publons (Researcher ID), ORCID, Scopus Author ID, ArXiv Author ID, ISNI) як сервісів відкритої науки для пошуку, підготовки, оприлюднення та поширення наукових даних і результатів наукових досліджень в освітньому просторі. Встановлено, що розвиток систем відкритої науки пройшов декілька історичних етапів, а саме оцифрування і використання ПК для створення друкованих наукових видань (1960–1970-ті рр.), створення перших оригінальних електронних видань (1980-ті–поч.1990-х рр.), перенесення наукового контенту мережу Інтернет (1991–2000 р.), руху за відкритий доступ і створення відкритих програмних платформ (поч. 2000-х рр.–2010 рр.), впровадження хмарних технологій (2010-ті рр.). Подано основні визначення термінів і понять щодо відкритих електронних науково-освітніх систем, а також етапи становлення руху відкритого доступу. Статтю підготовлено в межах виконання наукового дослідження проєкту «Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів» (реєстраційний номер 2020.02/0310).</p> Лілія ЛУПАРЕНКО Авторське право (c) 2021-07-01 2021-07-01 25 2 236 272 10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775