ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Анатолій ЮРКОВ Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-7196-171X
Ключові слова: готовність, професійна підготовка, офіцер-психолог, вищий військовий навчальний заклад, професійна діяльність, компоненти готовності

Анотація

Статтю присвячено теоретичному огляду та обґрунтуванню психолого-педагогічних аспектів проблеми формування готовності майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності. Проведені наукові розвідки дали змогу розкрити головні навантаження та специфіку практичної діяльності майбутніх військових психологів під час проходження служби у військових частинах, що актуалізувало потребу формування готовності у молодих офіцерів ще на етапах навчання у вищих військових навчальних закладах.
Здійснено аналіз питання “готовності до професійної діяльності”, під час якого установлено, що простір наукових думок є неоднорідним і налічує множину підходів до розуміння цієї дефініції.
Визначено, що готовність майбутнього військового психолога до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності є складною характеристикою особистості, яка включає систему професійних мотивів, психологічних якостей, установок і станів, предметних та інтелектуальних знань, умінь і навичок, що в сукупності є запорукою ефективного виконання функціональних обов›язків.
Запропоновано тлумачити процес підготовки майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності як цілісну підготовку, що охоплює: професійні знання, вміння, навички; патріотичні погляди та переконання; професійну спрямованість до військової служби; рефлексію своїх досягнень; професійне самовдосконалення.
Виявлено, що зміст готовності майбутніх військових психологів до вирішення конфліктних ситуацій у професійній діяльності є сукупністю відповідних знань і вмінь, що забезпечується опануванням відповідної професії (професійна підготовка), набуттям професійно-важливих якостей особистості, входженням у професійну діяльність після закінчення вищого військового навчального закладу (професійна адаптація), розвитком майстерності у військовій службі (професійне самовдосконалення). Спираючись на напрацювання наукової спільноти, виділено п›ять основних компонентів готовності: мотиваційний, ціннісно-орієнтаційний, комунікативно-інформаційний, креативний, операційно-діяльнісний.

Біографія автора

Анатолій ЮРКОВ, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

полковник, начальник військово -гуманітарного та лінгвістичного факультету

Посилання

Інноваційні педагогічні технології та методики в освітньому процесі військових навчальних закладів провідних країн-членів НАТО і України : колективна монографія / за заг. ред. д. пед. н. В. С. Рижиков; Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ : Науково-дослідний центр Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018. 320 с.

Зельницький А. М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2017. № 6. С. 71–83.

Гальперин П. Я., Талызина Н. Ф. Формирование знаний и умений на основе теории поэтапного усвоения умственных действий. Москва : МГУ, 1970. 180 с.

Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности : учебн. пособ. для вузов. Москва : ПЕР СЭ, 2001. 511 с.

Бурий С. В. Педагогічні умови формування управлінської культури у майбутніх офіцерів у процесі практичної підготовки. Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки”. 2018. № 3. С. 29–36.

Кокун О. М., Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С., Корня Л. В. Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України : методичний посібник. Київ : ФОП Маслаков, 2019. 288 с.

Бондарев Г. В., Круть П. П. Основи військової психології : навч. посіб. Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 272 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

(2018) Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii ta metodyky v osvitnomu protsesi viiskovykh navchalnykh zakladiv providnykh krain-chleniv NATO i Ukrainy. [Innovative pedagogical technologies and methods in the educational process of military educational institutions of leading NATO member countries and Ukraine] : kolektyvna monohr. / za zah. red. V. S. Ryzhykov; Viiskovyi instytut Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv : Naukovo-doslidnyi tsentr Viiskovoho instytutu Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 320 р. [in Ukrainian]

Zelnytskyi A. M. (2017). Kontseptualni zasady harantuvannia yakosti pidhotovky maibutnikh ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh [Conceptual principles of quality assurance of training of future officers of the Armed Forces of Ukraine in higher military educational institutions]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Pedahohichni nauky. № 6. Р. 71–83. [in Ukrainian]

Halperyn P. Ya., Talizyna N. F. (1970). Formyrovanye znanyi y umenyi na osnove teoryy poеtapnoho usvoenyia umstvennukh deistvyi [Formation of knowledge and skills based on the theory of gradual assimilation of mental actions]. Moskva : MHU, 180 р. [in Russian].

Bodrov V. A. (2001). Psykholohyia professyonalnoi pryhodnosty [Psychology of professional suitability: textbook. manual. for universities] : uchebn. posob. dlia vuzov. Moskva : PER SЭ, 511 р. [in Russian]

Buryi S. V. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia upravlinskoi kultury u maibutnikh ofitseriv v protsesi praktychnoi pidhotovky [Pedagogical conditions for the formation of managerial culture in future officers in the process of practical training]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia “Pedahohichni nauky”. № 3. Р. 29–36. [in Ukrainian]

Kokun O. M., Ahaiev N. A., Pishko I. O., Lozinska N. S., Kornia L. V. (2019). Psykholohichne vyvchennia osobovoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy [Psychological study of the personnel of the Armed Forces of Ukraine]. Metodychnyi posibnyk. Kyiv : FOP Maslakov, 288 р. [in Ukrainian]

Bondarev H. V., Krut P. P. (2020) Osnovy viiskovoi psykholohii [Fundamentals of military psychology] : navch. posib. Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav. Kharkiv. 272 р. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЮРКОВА. (2021). ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ ДО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ . Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 225-235. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.793
Розділ
Статті