ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ “МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ” МАЙБУТНІМ СУДНОВОДІЯМ

  • Людмила ЧЕРОЙ Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія“ https://orcid.org/0000-0002-5413-4464
Ключові слова: майбутні судноводії, морехідна астрономія, інноваційні технології навчання, судноводіння, професійна підготовка

Анотація

У статті представлено вирішення наукового завдання щодо удосконалення професійної підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Мета статті полягає в узагальненні можливостей використання інноваційних технологій під час вивчення навчальної дисципліни “Морехідна астрономія” майбутніми судноводіями. Для цього проаналізовано низку наукових праць з теми дослідження за авторством вітчизняних та зарубіжних учених. Розкрито специфіку професійної підготовки зазначених фахівців. Проаналізовано зміст та особливості навчальної дисципліни “Морехідна астрономія”. Подано характеристику педагогічних інноваційних методів, зокрема задачного та кейс-методу. Автор описала сутність задачного методу, особливості застосування якого полягають у розробленні науково-педагогічними працівниками практичних завдань, що є своєрідними моделями майбутніх професійних ситуацій. З’ясовано, що цей метод є одним із найбільш доцільних у вивченні морехідної астрономії. Описано різновиди задач за видами та у яких навчальних питаннях варто використовувати. Щодо кейс-методу, то він полягає у розробленні завдань професійного спрямування у вигляді блоків або кейсів. Автор наголошує на розробленні реальних або придуманих ситуацій у професійній підготовці майбутніх судноводіїв. У статті рекомендується кейси для майбутніх судноводіїв розробляти так, щоб вони змогли запропоновані ситуації проаналізувати та знайти їхнє оптимальне вирішення. Важливою умовою розробки кейсів є не подання звичайного опису ситуації, а формулювання у ній певної суперечності. Сформульовано висновки проведеного дослідження та перспективи подальших наукових пошуків.

Біографія автора

Людмила ЧЕРОЙ, Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія“

старший викладач кафедри навігації і управління судном

Посилання

Васянович Г., Онищенко В. Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації. URL : http://lib.iitta.gov.ua/6296/1/%D0%92%D0%B0%D1%81._%D0%9E%D0%BD%D 0%B8%D1%89._%D0%A1%D1%82._3.pdf (дата звернення: 17.02.2021)

Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві : дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.

Глікман С. В. Інноваційні підходи до професійної підготовки фахівців морського транспорту в умовах євроінтеграції. Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічні та економічній галузях : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Мелітополь, 11–13 верес. 2017 р.). Мелітополь : ТОВ “Колор Принт”, 2017. C. 32–34.

Доброштан О. Організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 26. С. 67–72.

Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2006. 225 с

Ляшенко У. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2016. 267 с

Онищук В. М. Професійне становлення моряків в системі освітнього процесу. Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти : матер. I міжнар. 270 наук.-практ. конф. (Керч, 14–16 червня 2012 р.). Керч ; Мелітополь : Колор Принт, 2012. С. 66–71.

Плачинда Т. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті євроінтеграції. Наукові записки / [редкол.: В. В. Радул, С. П. Величко та ін.]. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2015. Вип. 141. Ч. І. С. 70–73.

Скляренко І. Педагогічні умови застосування інноваційного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту. Науковий вісник Льотної академії. Серія : педагогічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. С. Плачинда (голов. ред. та ін.)]. Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. Вип. 1. С. 371–376.

Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2017. 181 с.

Сокол І. В. Морехідна астрономія у задачах : методичні рекомендації до розв’язування задач з морехідної астрономії. Херсон : Олді плюс, 2011. 121 с.

Koester T., Pyne R. Methods and Means for Analysis of Crew Communication in the Maritime Domain. The Archives of Transport. Vol. XVII. 2005. P. 32–45.

Law C. J. Tech Prep Education: A total quality approach. Lancaster, PN : Technomic Publishing Company, Inc., 1994. 241 p.

Olsen O., Johnsen H., Meling J. Cultural differences in emotional intelligence among top officers on board merchant ships. Academy of Management Executive. Vol. 14, Issue 1. 2000. P. 79–95.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vasyanovych G., Onyschenko V. Profesiyni yakosti maybutn’oho fakhivtsya: naukovo-metodolohichni kryteriyi vyznachennya i klasyfikatsiyi. [Professional qualities of the future specialist: scientific and methodological criteria for definition and classification]. URL : http://lib.iitta.gov.ua/6296/1/%D0%92%D0%B0%D1%81._%D0%9E%D0%BD%D 0% B8% D1% 89. _% D0% A1% D1% 82._3.pdf (date of appeal: 17.02.2021) [in Ukrainian]

Gerganov L. D. (2016). Teoretychni i metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv mors’koho transportu na vyrobnytstvi. [Theoretical and methodical bases of professional training of skilled workers of sea transport on manufacture] : dis. … dr. ped. science: 13.00.04. Kyiv. 485 p. [in Ukrainian]

Glikman S. V. (2017). Innovatsiyni pidkhody do profesiynoyi pidhotovky fakhivtsiv mors’koho transportu v umovakh yevrointehratsiyi. [Innovative approaches to the training of maritime transport in terms of European integration]. Fundamental training of specialists in natural-mathematical, technical, agro-technological and economic fields: materials all-Ukrainian. scientific-practical conf. with international participation (Melitopol, September 11–13, 2017). Melitopol: Color Print LLC. P. 32–34. [in Ukrainian]

Dobroshtan O. (2013). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty maybutnikh sudnovodiyiv u protsesi vyvchennya kursu vyshchoyi matematyky z vykorystannyam merezhevoho navchal’no-metodychnoho kompleksu. [Organization of independent work of future drivers in the process of studying the course of higher mathematics with the use of network educational and methodical complex]. Vip. 26. S. 67–72. [in Ukrainian]

Kulakova M. V. (2006). Formuvannya hotovnosti do profesiynoyi diyal’nosti v maybutnikh fakhivtsiv u vyshchykh mors’kykh navchal’nykh zakladakh. Formation of readiness for professional activity in future specialists in higher maritime educational institutions: dis ... cand. ped. science: 13.00.04. Odessa. 225 p. [in Ukrainian]

Lyashenko V. I. (2016). Pedahohichni umovy pidhotovky maybutnikh sudnovykh mekhanikiv u protsesi vyvchennya profesiyno-oriyentovanykh dystsyplin. [Pedagogical conditions of preparation of future ship mechanics in the process of studying professionally-oriented disciplines] : dis. cand. ped. science : 13.00.04. Kherson, 267 p. [in Ukrainian]

Onyschuk V. M. (2012). Profesiyne stanovlennya moryakiv v systemi osvitn’oho protsesu. [Professional development of sailors in the educational process]. Socio-economic, socio-pedagogical and socio-psychological problems of maritime education: mater. I international. 270 scientific-practical conf. (Kerch, June 14–16, 2012). Kerch ; Melitopol : Color Print. S. 66–71. [in Ukrainian]

Plachynda T. S. (2015). Profesiyna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv u konteksti yevrointehratsiyi. [Professional training of future specialists in the context of European integration] Naukovi zapysky [Scientific notes]. Kirovohrad : RVV KDPU im. V. Vynychenka. Pp. 70–73. [in Ukrainian]

Sklyarenko I. (2017). Pedahohichni umovy zastosuvannya innovatsiynoho pidkhodu v protsesi profesiynoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv vodnoho transportu. [Pedagogical conditions of application of the innovative approach in the course of professional training of future experts of water transport]. Scientific Bulletin of the Flight Academy. Kropyvnytskyi : KLA NAU, Vol. 1. p. 371–376. [in Ukrainian]

Smelikova V. B. (2017). Pidhotovka maybutnikh sudnovodiyiv do profesiynooriyentovanoho spilkuvannya zasobamy keys-tekhnolohiy. [Preparation of future shipbuilders for professionally oriented communication by means of case technologies] : diss. ... cand. ped. Science : 13.00.04. Kherson. 181 p. [in Ukrainian]

Sokol I. V. (2011). Zastosuvannya innovatsiynykh tekhnolohiy navchannya pid chas vikladannya “morekhidnoyi astronomiyi” maybutnim sudnovodiyam. [Seafaring astronomy in problems: methodical recommendations for solving problems in seafaring astronomy]. Kherson : Oldie Plus. 121 p. [in Ukrainian]

Koester T., Pyne R. (2005). Methods and Means for Analysis of Crew Communication in the Maritime Domain. The Archives of Transport. Vol. XVII. P. 32–45. [in English]

Law C. J. (1994). Tech Prep Education: A total quality approach. Lancaster, PN : Technomic Publishing Company, Inc. 241 p. [in English]

Olsen O., Johnsen H., Meling J. (2000). Cultural differences in emotional intelligence among top officers on board merchant ships. Academy of Management Executive. Vol. 14, Issue 1. Pp 79–95. [in English]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЧЕРОЙЛ. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ “МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ” МАЙБУТНІМ СУДНОВОДІЯМ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 195-206. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.791
Розділ
Статті