ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ З ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • Олександр САМОЙЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Олена ЗАБОЛОТНА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8501-0555
Ключові слова: дистанційне навчання, технології інтерактивного навчання, практичні заняття, прикордонний контроль, майбутні офіцери-прикордонники

Анотація

У статті здійснено аналіз досвіду організації практичних занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками з дисциплін професійного спрямування шляхом застосування технологій інтерактивного навчання за дистанційною формою.
Досвід проведення практичних занять з дисциплін кафедри прикордонного контролю з використанням технологій інтерактивного навчання можливо розглядати в різних варіантах: класичне заняття, за дистанційною формою та змішане.
Серед основних недоліків дистанційного навчання є його “теоретизація”, тобто зведення навчального процесу до мінімізації виконання практичних тренувань та вправ на користь вирішення теоретичних завдань. З метою вирішення цієї проблеми викладачі намагаються максимально застосовувати інтерактивні методи навчання, де курсанти мають можливість вирішувати ввідні ситуативні завдання, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
В умовах дистанційного навчання слід більш ретельно організовувати самостійну підготовку, під час якої курсанти можуть детально ознайомитись із порядком відпрацювання на занятті практичних завдань, орієнтовний перелік яких вони отримують заздалегідь. Крім того, самостійну підготовку слід використати для поділу курсантів на підгрупи та для розподілення ролей, які вони будуть виконувати в підгрупах.
В умовах пандемії під час проведення навчальних занять у режимі онлайн з використанням Google Meet викладачами кафедри прикордонного контролю широко використовуються технічні можливості інтерактивної панелі Newline TruTouch. Навчальна аудиторія облаштовується двома вебкамерами, одна з яких направлена на аудиторію (навчальну групу), а інша – на місце біля дошки або фліп-чарта, де кожна підгрупа по черзі буде доповідати рішення завдання. Відображення інформації на інтерактивній панелі дозволяє побачити її на екранах своїх мобільних пристроїв курсантам, які працюють на занятті дистанційно. Після завершення доповіді відбувається її обговорення. Для обговорення результатів роботи курсантів та колективів на занятті може призначатися група експертів з числа курсантів, яка повинна охарактеризувати правильність дій курсантів та за необхідності їх скорегувати.
По завершенні основної частини заняття викладач виставляє кожному курсанту загальну оцінку, при цьому він ураховує: оцінку, отриману за доповідь біля фліп-чарту, активність на занятті, а також оцінку, виставлену експертами.

Біографії авторів

Олександр САМОЙЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, професор кафедри прикордонного контролю

Олена ЗАБОЛОТНА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри прикордонного контролю

Посилання

Про затвердження Положення про дистанційне навчання : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.04.2013 № 703/23235. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. (дата звернення 03.03.2021)

Половенко Л., Шеверножук Я. Доповнення традиційних університетських студій елементами дистанційного навчання. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : матеріали міжвузівського вебінару, (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.). Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2017. С. 96–98. URL : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf. (дата звернення: 03.03.2021)

Грядуща В. Огляд програмних засобів та вебінарних платформ для організації дистанційного навчання в синхронному режимі. InterConf, (28). URL : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4500 (дата звернення: 03.03.2021)

Кобець М., Кобець Ю. (2020). Оцінка використання digital-технологій у навчальному процесі під час пандемії COVID-19. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали XІІ наук.-практ. INTERNET-конф. (м. Харків, 22 травня 2020). Харків, 2020. С. 124.

Nataliya Yudina (2019). Time as Economic Value of Information Society. Наукові виклики : зб. матеріалів міждисциплінар. наук.-практ. конф. до Всесвітнього дня науки (Київ 29 листопада 2019 р.). С. 111–113. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf (дата звернення: 03.03.2021)

Seble Tadesse, Worku Muluye The Impact of COVID-19 Pandemic on Education System in Developing Countries: A Review. Open Journal of Social Sciences. Vol.8 No. 10. URL : https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=103646. (дата звернення: 03.03.2021)

Matthew Lynh Distance Learning During the Pandemic: Improvise. Adapt. Overcome. February 27, 2021. URL : https://www.thetechedvocate.org/distance-learning-during-the-pandemic-improvise-adapt-overcome/ (дата звернення: 03.03.2021)

Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 : наказ МОН України від 16 березня 2020 р. № 406. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19. (дата звернення: 03.03.2021)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

On approval of the Regulations on distance learning : оrder of the Ministry of Education and Science of Ukraine. April 25, 2013. № 466. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. (available at 03.03.2021). [in Ukrainian]

Polovenko L., Shevernozhuk Ya. (2017). Supplementing traditional university studies with elements of distance learning. Dystantsiine navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia : materialy mizhvuzivs’koho vebinaru, (Vinnytsia, March 31, 2017). Vinnytsia : VTEI KNTEU, P. 96–98. URL : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf. (available at 03.03.2021) [in Ukrainian]

Hriadushcha V. (2020) Overview of software and webinar platforms for distance learning in synchronous mode. Inter Conf, (28). URL : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4500. (available at 03.03.2021) [in Ukrainian]

Kobets М., Kobets Yu. (2020). Evaluation of the use of digital technologies in the educational process during COVID-19 pandemic. Farmakoekonomika v Ukraini : stan ta perspectyvy rozvytku : materialy XІІ nauk.-prakt. INTERNET-konf. (Kharkiv, May 22). Kharkiv, 2020. P. 124. [in Ukrainian]

Nataliya Yudina (2019). Time as Economic Value of Information Society. Scientific Challenges : Collection of Materials of the Multidisciplinary Scientific and Practical Conference on the occasion of World Science Day for Peace and Development. (Kyiv, November 29). Кyiv, 2019. URL : http://futurolog.com.ua/publish/16/zbirnyk.pdf. (available at 03.03.2021). [in English]

Seble Tadesse, Worku Muluye (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Education System in Developing Countries: A Review. Open Journal of Social Sciences. Vol. 8 No. 10. URL : https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=103646. (available at 03.03.2021) [in English]

Matthew Lynh (2021). Distance Learning During the Pandemic: Improvise. Adapt. Overcome. URL : https://www.thetechedvocate.org/distance-learning-during-the-pandemic-improvise-adapt-overcome/ (available at 03.03.2021). [in English]

On organizational measures to prevent the spread of coronavirus COVID-19 (2020) : Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine. March 16. № 406. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zahodi-dlya-zapobigannya-poshirennyu-koronavirusu-s-ovid-19 (available at 03.03.2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
САМОЙЛЕНКОО., & ЗАБОЛОТНАО. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ З ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 181-194. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.790
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають