ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ “МОРСЬКОЇ ПРАКТИКИ” Й “НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ” У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

  • Олег РЯБУЩЕНКО Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія https://orcid.org/0000-0001-7176-2879
  • Павло КВАСНИКОВ Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія https://orcid.org/0000-0001-9026-7523
Ключові слова: майбутні судноводії, ахівці спеціальності “навігація і управління морськими суднами”, міждисциплінарні зв’язки, морська практика, навчальна плавальна практика, заклади вищої освіти морського профілю, професійна підготовка

Анотація

У статті представлено вирішення наукового завдання щодо реалізації міждисциплінарних зв’язків навчальної дисципліни “Морська практика” й навчальної плавальної практики у закладі вищої освіти морського профілю з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Навігація і управління морськими суднами”. Мета статті полягає в обґрунтуванні можливості поліпшення якості практичної підготовки курсантів (майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами) шляхом авторської реалізації міжпредметних зв’язків навчальної дисципліни “Морська практика” й навчальної плавальної практики у закладі вищої освіти морського профілю. Для цього проаналізовано низку нормативно-правових актів. З результатів аналізу стає очевидним, що важливим компонентом підготовки майбутніх фахівців із навігації і управління морськими суднами є практика. Проте її проходження передбачає опанування курсантами (студентами) теоретичних знань та практичних навичок. З’ясовано, що існує суперечність, яка полягає у невідповідності або обмежених дидактичних можливостях навчально-матеріальної (матеріально-технічної) бази професійної підготовки курсантів (студентів) у закладах вищої освіти морського профілю і швидким темпом оновлення техніки і засобів праці й управління ними на суднах. Також науковці вказують на протиріччя між вимогами роботодавців до професійної компетентності фахівців морського та річкового транспорту та недостатньою практичною підготовкою, обсяг якої визначається професійними нормативами в галузі професійної морської діяльності. Вирішення цих суперечностей можливе шляхом використання дидактичного потенціалу міждисциплінарних зв’язків навчальних дисциплін та плавальної практики. Запропоновано під час вивчення навчальної дисципліни “Морська практика” реалізувати методичні вказівки до практичних робіт, якими передбачено набуття курсантами (студентами) знань щодо застосування корабельного палубного обладнання; вивчення питань повсякденної організації судна; вивчення пристроїв і матеріалів під час виконання корабельних робіт, для забезпечення безпеки плавання і стоянки судна в різних умовах обстановки тощо. Ці та інші знання і компетентності необхідні під час проходження практичної підготовки, яка поділяється на навчальну плавальну практику (обов’язковий компонент освітньо-професійної програми) та виробничі плавальні практики за видами (є вибірковими компонентами освітньо-професійної програми).

Біографії авторів

Олег РЯБУЩЕНКО, Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія

асистент кафедри навігації і управління суднами

Павло КВАСНИКОВ, Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія

асистент кафедри навігації і управління морськими суднами

Посилання

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). Київ : ВПК “Експрес– Поліграф”, 2012. 568 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. “Водний транспорт” : наказ Міністерства транспорту України 10.12.2001. № 863. Із змінами і доповненнями від 20.08.2015. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0863361-01 (дата звернення: 27.05.2021).

Волошинов Сергій. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців морського та річкового транспорту. Наукові записки БДПУ. https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/126/3/Voloshynov_practical%20_training.pdf (дата звернення: 27.05.2021).

Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.

Глікман С. В. Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Бердянськ, 2018. 261 с.

Даниленко О. Б. Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах: теорія і практика : монографія. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. 564 с.

Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах : дис... канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2006. 225 с.

Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 21 с.

Ляшенко У. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2016. 267 с.

Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2017. 181 с.

Сокол І. В. Морехідна астрономія у задачах : методичні рекомендації до розв’язування задач з морехідної астрономії. Херсон : Олді плюс, 2011. 121 с.

Даниленко О. Б. Методичні вказівки до виконання наскрізної програми практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт” спеціалізації: Навігація і управління морськими суднами. Ізмаїл : ДІ НУ “ОМА”, 2019. 39 с.

Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни “Морська практика” / [уклад. Сошнiков С. Г., Рябущенко О. Г.]. Ізмаїл, 2021. 27 с.

Даниленко О. Б. Наскрізна програма практичної підготовки фахівців першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти спеціальності 271 “Річковий та морський транспорт” спеціалізації “Навігація і управління морськими суднами”. Ізмаїл : ДІ НУ “ОМА”, 2019. 22 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku і dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku (konsolidovanyitekst z manilskymypopravkamy) [International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (consolidated text with Manila amendments)]. Kyiv : VPK “Ekspres–Polihraf”, 2012. 568 р. [in Ukrainian]

Dovidnyk kvalifikatsiinykh kharakterystyk profesii pratsivnykiv. Vypusk 67. “Vodnyi transport” : nakaz Ministerstva transport Ukrainy 10.12.2001. № 863. Iz zminamy I dopovnenniamy vid 20.08.2015. [Handbook of Qualification Characteristics of Employees’ Occupations: Order of the Ministry of Transport of Ukraine 10.12.2001 № 863. As amended on 20.08.2015] URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0863361-01 (data zvernennia: 27.05.2021). [in Ukrainian]

Voloshynov Serhii. Orhanizatsiia praktychnoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv morskoho ta richkovoho transportu [Organization of practical training of future specialists of sea and river transport. Scientific notes of BSPU]. Naukovi zapysky BDPU. URL : https://rep.ksma.ks.ua/jspui/bitstream/123456789/126/3/Voloshynov_practical%20_training.pdf (data zvernennia: 27.05.2021).[in Ukrainian]

Herhanov L. D. (2016). Teoretychni і metodychni zasady profesiinoi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv morskoho transport na vyrobnytstvi [Theoretical and methodological bases of professional training of skilled workers of maritime transport in production]. Kyiv. 485 р. [in Ukrainian]

Hlikman S. V. (2018). Formuvannia profesiinykh yakostei maibutnikh sudnovodiiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional qualities to future navigators in the process of vocational training]. Berdiansk. 261 р. [in Ukrainian]

Danylenko O. B. (2020). Neperervna profesiina pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh: teoriia I praktyka : monohrafiia [Continuous professional training of future navigators in higher maritime educational institutions: theory and practice: monograph]. Zaporizhzhia : AA Tandem. 564 р. [in Ukrainian]

Kulakova M. V. (2006). Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti v maibutnikh fakhivtsiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh [Formation of readiness for professional activity to future specialists in higher maritime educational institutions] : dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04. Odesa. 225 р. [in Ukrainian]

Musorina M. O. (2018) Formuvannia tekhnichnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sudnovodinnia u protsesi navchannia tekhnichnykh dystsyplin [Formation of technical competence to future navigation specialists in the process of teaching technical disciplines] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Kyiv. 21 р. [in Ukrainian]

Liashenko U. I. (2016). Pedahohichni umovy pidhotovky maibutnikh sudnovykh mekhanikiv u protsesi vyvchennia profesiino-oriientovanykh dystsyplin [Pedagogical conditions of training future marine engineers in the study of professionally-oriented disciplines] : dys. kand. ped. nauk : 13.00.04. Kherson. 267 р. [in Ukrainian]

Smelikova V. B. (2017). Pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv do profesiino oriientovanoho spilkuvannia zasobamy keis-tekhnolohii [Training of future shipbuilders for professionally oriented communication by means of case technologies]. Kherson. 181 р. [in Ukrainian]

Sokol I. V. (2011). Morekhidna astronomiia u zadachakh: metodychni rekomendatsii do rozviazuvannia zadach z morekhidnoi astronomii [Navigational Astronomy in Tasks: Methodological Recommendations for Solving Problems in Navigational Astronomy]. Kherson : Oldiplius. 121 р. [in Ukrainian]

Danylenko O. B. (2019). Metodychni vkazivky do vykonannia naskriznoi prohramy praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv pershoho (bakalavrskoho) stupenia vyshchoi osvity spetsialnosti 271 “Richkovyi ta morskyi transport” spetsializatsii: Navihatsiia I upravlinnia morskymy sudnamy [Guidelines for the implementation of the cross-curricular practical training of specialists of the first (bachelor) level of higher education specialty 271 “River and sea transport” specialization: Navigation and ship handling]. Izmail : DI NU “OMA”. 39 р. [in Ukrainian]

Metodychni vkazivky do praktychnykh robit z navchalnoi dystsypliny “Morska praktyka” [Methodological instructions for practical work on the discipline “Maritime practice”]/ [uklad. Soshnikov S. H., Riabushchenko O. H.]; Izmail, 2021. 27 р. [in Ukrainian]

Danylenko O. B. (2019). Naskrizna prohrama praktychnoi pidhotovky fakhivtsiv pershoho (bakalavrskoho) stupenia vyshchoi osvity spetsialnosti 271 “Richkovyi ta morskyi transport” spetsializatsii “Navihatsiia I upravlinnia morskymy sudnamy” [Cross-cutting program of practical training of specialists of the first (bachelor) level of higher education specialty 271 “River and sea transport” specialization “Navigation and ship handling”]. Izmail : DI NU “OMA”. 22 р. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
РЯБУЩЕНКОО., & КВАСНИКОВП. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ “МОРСЬКОЇ ПРАКТИКИ” Й “НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ” У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 166-180. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.789
Розділ
Статті