ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: неперервна професійна освіта, фахівці технічного профілю, професійна підготовка, заклади вищої освіти, особливості підготовки

Анотація

Кардинальні соціальні перетворення, потреба подальшого невпинного розвитку різних галузей економіки диктують необхідність комплексної модернізації вітчизняної професійної освіти як єдиної системи всіх її ланок і ступенів. Аналіз наукових підходів щодо розроблення педагогічних основ неперервної освіти виявив комплекс загальних завдань, що визначають її функції – компенсаторну, адаптивну, інтегративну, самореалізації. Багатовимірний характер неперервної професійної освіти забезпечує низка властивостей (багаторівневість, доповнюваність, маневреність, наступність) і характеристик, що дозволяють задовольняти все різноманіття особистісних і суспільних потреб.
Професійна підготовка фахівців технічного профілю характеризується багаторівневим характером організації навчання у закладах освіти, що відрізняються цілями, структурою навчальних планів, методами, формами і засобами навчання. Урахування специфіки підготовки фахівців цього профілю під час реалізації неперервної освіти у закладах вищої освіти (ЗВО) вимагає перебудови основних компонентів традиційної педагогічної системи з урахуванням певних особливостей, до яких відносимо: системність і цілісність організації професійної підготовки; випереджальну спрямованість; ступеневість усіх ланок; завершеність етапів підготовки; узгодженість, відкритість і варіативність освітніх програм. Важливим також є дотримання специфічних принципів: наступності, прогностичності, варіативності, автономності, адаптивності.
Неперервна підготовка фахівців розглядається як логічне поєднання послідовних ланок професійної освіти. Кожен ступінь є сукупністю взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, націлених на вирішення конкретного завдання. Цілісність багаторівневої системи забезпечується взаємодією окремих ланок, оптимізованою в адміністративній структурі ЗВО. Це потребує формування та реалізації єдиного комплексу наскрізних освітніх програм.
Модернізація української вищої школи у напрямі формування цілісної неперервної професійної освіти сприятиме підготовці нового покоління фахівців технічного профілю, які володітимуть інноваційним мисленням, розвинутими професійними компетентностями, високою духовністю та загальною культурою.

Біографія автора

Андрій ЛИТВИН, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри практичної психології та педагогіки

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки : схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 12.03.2020).

Lengrand P. An introduction to Lifelong Education. London : Croom Helm ; London : Unesco, 1975. 156 s.

Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века. В поисках практико-ориентированных концепций. Москва : Совершенство, 1998. 608 с.

Delors J. et al. Learning: The Treasure Within : Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century (highlights). Paris : UNESCO Publishing, 1996. 46 p.

Литвин А. В. Наступність у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі “ВПУ – вищі заклади освіти” : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти. Київ, 2002. 221 с.

Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : монографія. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П .Драгоманова, 2014. 125 с.

Новиков А. М. Профессиональное образование России: перспективы развития. Москва : ИЦП НПО РАО, 1997. 254 с.

Кошкина Н. Б. Многоуровневая профессиональная подготовка специалистов в условиях рынка труда : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2007. 248 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос України. 2017. № 178–179. C. 10–22.

Кустов Ю. А. Преемственность профессионально-технической и высшей школы / под ред. А. А. Кирсанова. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. 117 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008 1040 с.

Гуревич Р., Михайлова О. Про принципи цілісної системи безперервної освіти. Науково-методичний вісник. Львів, 1997. № 1. С. 6–8.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro Natsional’nu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.06.2013 [On the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021: Presidential Decree dated 25.06.2013]. (2013, June 6). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 [in Ukrainian]

Lengrand P. (1975). An introduction to Lifelong Education. London: Croom Helm ; London : Unesco. [in English]

Gershunskiy B. S. (1998). Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka. V poiskakh praktiko-oriyentirovannykh kontseptsiy [The philosophy of education for the XXI century. In search of practice-oriented concepts]. Moscow : Sovershenstvo. [in Russian]

Delors J. et al. (1996). Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century (highlights). Paris : UNESCO Publishing. [in English]

Lytvyn A. V. (2002). Nastupnist’ u profesiyniy pidhotovtsi fakhivtsiv mashynobudivnoho profilyu v systemi “VPU – vyshchi zaklady osvity” [Continuity in vocational training of machine-building professionals in system of higher vocational schools – higher educational institutions]. Candidate’s thesis. Kyiv : Instytut pedahohiky i psykholohiyi profesiynoyi osvity [in Ukrainian].

Nychkalo N. H. (2014). Rozvytok profesiynoyi osvity v umovakh hlobalizatsiynykh ta intehratsiynykh protsesiv [Development of vocational education in the context of globalization and integration processes]. Kyiv : Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. [in Ukrainian]

Novikov A. M. (1997). Professional’noye obrazovaniye Rossii: perspektivy razvitiya [Vocational education in Russia: development prospects]. Moscow : ITSP NPO RAO. [in Russian]

Koshkina N. B. (2007). Mnogourovnevaya professional’naya podgotovka spetsialistov v usloviyakh rynka truda [Multilevel professional training in the labor market]. Candidate’s thesis. Kemerovo : Kemerovskiy gosud. un-t [in Russian]

Zakon Ukrayiny “Pro osvitu”: vid 05.09.2017 № 2145-VIII [Law of Ukraine “On the education”: from 05.09.2017 № 2145-VIII]. Holos Ukrayiny – Voice of Ukraine, 178–179, 10–22. [in Ukrainian]

Kustov Yu. A. (1990). Preyemstvennost’ professional’no-tekhnicheskoy i vysshey shkoly [Continuity of vocational and higher education]. A. A. Kirsanov (Еd.). Sverdlovsk : Izd-vo Ural. un-ta [in Russian]

Kremen’ V. H. (Еd.). (2008). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv : Yurincom Inter. [in Ukrainian]

Hurevych R., Mykhaylova O. (1997). Pro pryntsypy tsilisnoyi systemy bezperervnoyi osvity [On the principles of a holistic system of continuous education]. Naukovo-metodychnyy visnyk – Scientific and methodological bulletin, 1, 6–8. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЛИТВИНА. (2021). ОСОБЛИВОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 136-152. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.787
Розділ
Статті