РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Мар’яна ЛЕВКО Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0001-8648-6715
Ключові слова: формування, політична культура, майбутні офіцери, вищі військові навчальні заклади

Анотація

У статті представлено аналіз та узагальнення методичних засад розвитку політичної культури майбутніх офіцерів в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів.
З’ясовано, що формування політичної культури курсантів багато в чому залежить від викладача, тому що його загальна культура й особистісні якості є інструментом впливу на них. Військовий педагог сприяє розвитку політичної культури майбутніх офіцерів через застосування різних методів, прийомів та форм навчання, що допомагають формувати інтерес курсантів до політики, політичних знань, вихованню потреби в політичній самоосвіті, засвоєнню демократичних норм та цінностей, бажанню знати та вивчати політичні традиції українського народу та інших народів світу.
Урахування різних методологічних підходів, зокрема: системного, особистісно-орієнтованого, культурологічного, діяльнісного, компетентнісного, інтегративного, аксіологічного та акмеологічного до визначення компонентного складу політичної культури, досліджень з проблеми формування різних складових політичної культури, а також особливостей професійної діяльності офіцерів дали змогу визначити їх політичну культуру як інтегральну властивість особистості, що містить систему знань про політичні аспекти професійної діяльності офіцера Збройних Сил України, правила професійної комунікації, політичну поведінку й політичні дії.
Структурними складовими політичної культури майбутніх офіцерів виокремлено політичну спрямованість, політичну грамотність, політичну готовність та політичну компетентність.
На основі аналізу наукової літератури, навчально-виховної роботи вищих військових навчальних закладів, результатів констатувального етапу експерименту щодо формування політичної культури майбутніх офіцерів визначено такі педагогічні умови: створення позитивної мотивації майбутніх офіцерів до оволодіння ними політичною культурою; доповнення змісту фахових дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх офіцерів формами, методами та засобами формування складових політичної культури в умовах вищих військових навчальних закладів; охоплення курсантів навчальною особистісно-орієнтованою діяльністю шляхом застосування новітніх освітніх технологій та викладання спецкурсу “Основи формування політичної культури майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах”; здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості компонентів політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів.
Дієвість запропонованих педагогічних умов та структурно-функціональної моделі формування політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів підтверджена результатами формувального етапу експерименту.

Біографія автора

Мар’яна ЛЕВКО, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов та військового перекладу

Посилання

Долинина И. Г. Политическая культура студентов: готовность к гражданскому участию. Власть. 2013. № 5. C. 135–138.

Бекиров С. Н. Актуальность формирования политической культуры студенческой молодёжи Украины. Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 38, ч. 1. С. 263–271.

Ковнір О. І. Формування політичної культури курсантів вищих морських навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Херсонський державний університет. Херсон, 2015. 243 с.

Кутирьова В.І. Політичні орієнтації як соціологічне поняття. Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. Харків, 2009. № 881. Вип. 24. С. 103–109.

Цвяк Л. В. Особливості навчання іноземної мови слухачів курсів охорони закордонних дипломатичних установ. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2012. Вип. 10. С. 372–380. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2012_10_69

Васянович Г. П. Виховання політичної культури у майбутніх офіцерів Збройних Сил України – імператив часу. Освітній простір України : наук. журнал. 2017. Вип. 11. С. 123–127.

Костів В. Спрямованість у цілісній системі окремої культури особистості. Формування громадянської культури особистості (системно-синергетичний підхід) : монографія. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. С. 130–135.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dolinina I. G. (2013). Politicheskaia kultura studientov: gotovnost k grazhdanskomu uchastiiu [Political Culture of Students: Readiness for Civic Participation]. Vlast [Power]. No. 5. Рp. 135–138. [in Russian]

Biekirov S. N. (2013). Aktualnost formirovania politicheskoi kultury molodiozhy Ukrainy [Topicality of Formation of Political Culture of Studens of Ukraine]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: zbirnyk statei [Problems of Modern Pedagogical Education: collection of articles]. Yalta. Issue 38, Part 1. Pp. 263–271. [in Ukrainian]

Kovnir O. I. (2015). Formuvannia politychnoi kultury kursantiv vyshchykh morskykh navchalnykh zakladiv I-II rivniv akredytatsii:[Formation of Political Culture of Cadets of Higher Navy Educational Establishments of I-II levels of acreditation] : dys. … kand. ped. nauk [Dissertation of Candidate of Prdagogical Sciences] : 13.00.07. Kherson State University. Kherson. 243 p. [in Ukrainian]

Kutyriova V. I. (2009). Politychni orientatsii yak sotsiolohichne poniattia [Political Orientations as Sociological Concept]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina. Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohia, teoria, metody [Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Sociological Research of Modern Society: Methodology, Theory, Methods]. Kharkiv. No 881. Issue 24. Рp. 103–109. [in Ukrainian]

Tsviak L. V. (2012). Osoblyvosti navchannia inozemnoi movy slukhachiv kursiv okhorony zakordonnykh dyplomatychnykh ustanov [Peculiarities of English Language Training of Participants of Security of Foreign Diplomatic Establishments]. Suchasni doslidzhennia z inozemnoi filolohii [Modern research in Foreign Philology]. Issue 10. Рp. 372–380. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2012_10_69. [in Ukrainian]

Vasianovych H. P. (2017). Vykhovannia politychnoi kultury u maibutnikh ofitseriv Zbroinykh Syl Ukrainy – Imperatyv Chasu [Uppbringing of Political Culture of Future officers of Armed Forces of Ukraine – Imperative of the Time]. Osvitnii prostir Ukrainy [Education Space of Ukraine]: scientific journal. Issue. 11. Рp. 123–127. [in Ukrainian]

Kostiv V. (2016). Spriamovanist u tsilisniy systemi okremoi kultury osobystosti [Orientation in Integral System in a Separate Culture of Personality]. Formuvannia hromadianskoi kultury osobystosti (systemno-synerhetychnyi pidkhid) [Formation of Civic Culture of Personality (System and Synergetic Approach)] : monograph. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Рp. 130–135. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЛЕВКОМ. (2021). РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 101-111. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.785
Розділ
Статті