СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Руслан КУЗЬМЕНКО Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-3452-725X
  • Андрій ТИМКО Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-0577-2731
  • Павло ПЕНЦАК Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-3114-5299
  • Володимир РІЙ Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-4389-8781
Ключові слова: громадянсько-патріотична підготовка, патріотизм, цінності, методи виховання, майбутні офіцери

Анотація

У статті окреслено сучасні підходи до громадянсько-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів та проаналізувати їх сутність. Запропоновано комплекс підходів: середовищний, інтегративний, аксіологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, культурологічний. Критеріями патріотизму визначено любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. Освітнє середовище вищого військового навчального закладу має сприяти формуванню цих характеристик через використання різноманітних форм і методів. У громадянсько-патріотичній підготовці майбутніх офіцерів провідну роль відіграє інтегративний підхід, який органічно поєднує дві провідні функції закладу вищої освіти: навчальну, виховну, розвивальну. Цей підхід забезпечує як взаємне потенціювання (когеренцію, підсилення) особистісних і професійних аспектів та вихід на на вищий рівень професійних якостей майбутнього офіцера. Саме інтегративний підхід забезпечує результативність громадянсько-патріотичної підготовки майбутніх офіцерів. Особливу значущість для патріотичного виховання курсантів має аксіологічний підхід. Ціннісні орієнтації як механізм соціальної регуляції поведінки особистості досліджуються соціальними психологами; ціннісні орієнтації з точки зору формування досліджуються психологами та педагогами; залежність між ціннісними орієнтаціями та інтересами особистості – філософами, соціологами, психологами, педагогами. Особистісно орієнтований підхід стає одним з основних у вищій освіті. Особистісно орієнтований підхід розглядається з позицій ставлення до вихованця як до особистості, самосвідомого відповідального суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії. Особистісно-орієнтований підхід покликаний забезпечити здатність окремого індивіда найбільш повно розкрити свій природний потенціал. Зазначено, що громадянсько-патріотична підготовка впливає на емоційну, інтелектуальну та діяльнісну сфери майбутніх офіцерів, результатом якого є комплекс громадянських знань, почуття любові до Батьківщини та активну діяльність, спрямовану на її процвітання.

Біографії авторів

Руслан КУЗЬМЕНКО, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри водіння бойових машин та автомобілів

Андрій ТИМКО, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів

Павло ПЕНЦАК, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів

Володимир РІЙ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри водіння бойових машин та автомобілів

Посилання

Бец Ю. І. Роль національно-державної свідомості у процесі професійної підготовки офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / голова ред. кол. Лєнков С. В. К., 2009. Вип. 21. С. 217–223.

Дзюба В. М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький, 2002. 19 с.

Зонь В. В. Основи виховання волі курсантів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України. Зб. наук. праць ВГІ НАОУ. Київ : ВГІ НАОУ, 2001. С. 272–281.

Зорій Я. Б. Модель військово-патріотичного виховання студентів цивільних вищих навчальних закладів. Наукові записки ТНПУ. Педагогіка. Тернопіль, 2005. № 2. С. 49–54.

Каменюк Ю. В. Формування патріотизму воїна Збройних Сил України: сучасний стан та шляхи покращання. Вісник Національного університету оборони України. 2014. № 3(40). С. 222–229.

Левицька А. Критерії, показники та рівні оцінки ефективності патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький, 2018. № 1(12). С. 160–171.

Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / за ред. Беха І. Д., Чорної К. І. Київ : Світ виховання, 2007. 31 с.

Сухомлинська О. В. Концепція громадянськості й школа в Україні. Шлях освіти. 1999. № 4. С. 21–25.

Стратегія національно-патріотичного виховання : Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bets YU. I. (2009). “Role nationally state to consciousness in the process of professional preparation of border officers-guards” Zbirnyk naukovykh prats’ Viys’kovoho instytutu Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka / holova red. kol. Lyenkov S. V. K., vol. 21, pp. 217–223. [in Ukrainian]

Dzyuba V. M. (2002). “Patriotic education of future officers of internal troops is in the process of study of socialhumanitarian disciplines” Ph. D. Thesis, Military pedagogics and psychology, Natsional’na akademiya Prykordonnykh viys’k Ukrayiny imeni Bohdana Khmel’nyts’koho of Khmel’nyts’kyy, Khmel’nyts’kyy, Ukraine. [in Ukrainian]

Zon’ V. V. (2001). “Fundamentals of educating the will of cadets of higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine”, Zb. nauk. prats’ VHI NAOU. K. : VHI NAOU, pp. 272–281. [in Ukrainian]

Zoriy YA. B. (2005). “Model of military-patriotic education of students of civilian higher educational institutions”, Naukovi zapysky TNPU. Pedahohika. Ternopil’, vol. 2, pp. 49–54. [in Ukrainian]

Kamenyuk YU. V. (2014). “Forming of patriotism of warrior of Military Powers of Ukraine: modern state and ways of improvement” Visnyk Natsional’noho universytetu oborony Ukrayiny, vol. 3, no 40, pp. 222–229. [in Ukrainian]

Levyts’ka A. (2018). “Criteria, indexes and even estimations of efficiency of patriotic education of future border officers-guards, are on the basis of soldiery traditions” Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya : Pedahohichni nauky. Khmel’nyts’kyy, vol. 1, no 12, pp. 160–171. [in Ukrainian]

Bekha I. D., Chornoyi K. I (2007). Prohrama patriotychnoho vykhovannya ditey ta uchnivs’koyi molodi [Program of patriotic education of children and student’s young people], Svit vykhovannya, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Sukhomlyns’ka O. V. (1999). Kontseptsiya hromadyans’kosti y shkola v Ukrayini [Conception of gromadyanskosti and school is in Ukraine], Shlyakh osvity. [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrayiny (2019). “Stratehiya natsional’no-patriotychnoho vykhovannya”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text (Accessed 15 May 2019). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
КУЗЬМЕНКОР., ТИМКОА., ПЕНЦАКП., & РІЙВ. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 87-100. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.784
Розділ
Статті