ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

Ключові слова: педагогічні умови, навчальний процес, професійна компетентність, самостійна робота, індивідуально-психологічні особливості, професійний тренінг, компонент, здоров’я, педагогічна майстерність фізична реабілітація, ерготерапія

Анотація

У статті розкрито зміст педагогічних умов підготовки фахівців фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах. Продемонстровано їх особливості та вплив цих умов на якість підготовки фахівців як однієї з основних складових фундаментальних базових компонентів удосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ. Реформування вищої освіти та входження України в європейський освітній і науковий простір зумовлені зростанням вимог до професіоналізму випускників вищих навчальних закладів в умовах ринкової конкуренції. Орієнтація на розвиток студента як особистості, індивідуальності й активного суб’єкта професійної діяльності може бути реалізованою лише на гуманістично-демократичному підґрунті педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах. У процесі, що вивчається виявляється комплекс суперечностей, що вимагають свого конструктивного вирішення. З метою усунення цих суперечностей було проведене дослідження, опрацьована педагогічна технологія щодо удосконалення формування професійної компетентності фахівців фізичної реабілітації. Зроблені висновки щодо необхідності участі науково-педагогічних працівників в удосконаленні зазначеного процесу та ідентифіковані особливості психологічної готовності до майбутньої спеціальності студентської молоді.

Біографії авторів

Валентина КРУПА, Хмельницький інститут соціальних технологій

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізіотерапії, ерготерапії

Ірина ЛОБОДА, Вінницький національний медичний університет імені Пирогова Хмельницький

Кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії зі курсом стоматології факультету післядипломної освіти

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2. Особистісно-орієнтований підхід : науково-практичні засади. Київ : Либідь, 2003. 344 с.

Бороздина Г. В. Психология делового общения. Москва : ИНФРА-М, 1999. 224 с.

Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Москва : Изд. центр “Академия”, 2001. 208 с.

Зязюн І. А. Філософія практико-зорієнтованої методології педагогічної дії. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. / гол. ред. В. К. Буряк. Кривий Ріг : КДПУ, 2004.С. 48–52.

Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 368 с.

Сухомлинська О. В. Актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Вип. 34. / відп. ред. Є. С. Барбіна. Херсон : ХДУ, 2003. С. 8–11.

Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посіб. Київ : Вища школа, 2002. 215 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bekh I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Bringing up a personality]: u 2 kn. Kn. 2. Osobystisno-oriientovanyi pidkhid naukovo-praktychni zasady. Kiev : Lybid, 344 s. [in Ukrainian]

Borozdina G. V. (1999). Psihologija delovogo obshhenija [Psychology of business communication]. Moskva : INFRA-M, 224 s. [in Russian]

Zagvjazinskij V. I., Atahanov R. (2001). Metodologija i metody psihologo-pedagogicheskogo issledovanija [Methodology and methods of psychological and pedagogical research]. Moskva : Izd. centr “Akademija”, 208 s. [in Russian]

Ziaziun I. A. (2004). Filosofiia praktyko-zoriientovanoi metodolohii pedahohichnoi dii [Philosophy of practice-oriented pedagogical impact methodology]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly : zb. nauk. prats. / hol. red. V.K.Buriak. Kryvyi Rih : KDPU, S. 48–52. [in Ukrainian]

Podlasyy I. P. (2001). Pedagogika: 100 voprosov – 100 otvetov [Pedagogy: 100 questions – 100 answers]: ucheb. posob. dlya stud. vyssh. ucheb. zaved. Moskva : VLADOS-PRESS, 368 s. [in Russian]

Sukhomlynska O. V. (2003). Aktualni problemy vykhovannia molodi na suchasnomu etapi [Actual problems of education of young people at the present stage]. Pedahohichni nauky : zb. nauk. prats. Vyp. 34 / vidp. red. Ye.S. Barbina. Kherson : KhDU, S. 8–11. [in Ukrainian]

Shcherban P. M. (2002). Prykladna pedahohika [Prykladna pedahohika]: navch.-metod.posib. Kiev : Vyshcha shkola, 2002. 215 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
КРУПАВ., & ЛОБОДАІ. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 73-86. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.783
Розділ
Статті