ЕВОЛЮЦІЯ ТЕНДЕНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

  • Вадим ЖУЛКОВСЬКИЙ Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України https://orcid.org/0000-0001-9433-5298
Ключові слова: молодь, тенденції, молодіжна організація, національно-патріотичне виховання, виховання, діаспора

Анотація

У статті здійснено аналіз тенденцій національно-патріотичного виховання у молодіжних організаціях західної української діаспори другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Розроблено критерії та обґрунтовано періодизацію розвитку національно-патріотичного виховання в молодіжних і студентських організаціях західної української діаспори. Критеріями визначено: соціокультурний (суспільно-історичні передумови та діяльність громадських організацій у здійсненні національно-патріотичного виховання молоді); нормативно-правовий (інституційне забезпечення діяльності молодіжних і студентських організацій в західній українській діаспорі) і організаційно-педагогічний (формування мети, змісту, завдань, форм, методів і засобів національно-патріотичного виховання молоді у молодіжних і студентських організаціях західної української діаспори). З’ясовано, що національно-патріотичне виховання молоді в західній українській діаспорі – це цілеспрямована діяльність виховних інституцій (родини, церкви, рідномовної школи, громадських і молодіжних організацій), спрямована на формування української етнокультурної ідентичності через засвоєння рідної мови та культурних надбань українців, дотримання їх національних традицій і, водночас, на формування громадянина держав проживання, позаяк для багатьох представників молодої генерації вони стали їх батьківщиною – країною народження. Проблема творчого використання напрацьованого закордонним українством досвіду національно-патріотичного виховання молодого покоління у поліетнічному соціумі на сьогодні набуває все більшої актуальності. Закономірно, що провідна роль у цьому належить молоді діаспори, яка бере активну участь у розбудові України як незалежної, демократичної, правової, громадянської держави.

Біографія автора

Вадим ЖУЛКОВСЬКИЙ, Хмельницький центр підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

кандидат педагогічних наук, старший викладач циклу загальноправових дисциплін

Посилання

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді: URL : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 (дата звернення: 25.02.2021).

Жулковський В. В. Тенденції національно-патріотичного виховання молоді в західній українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. Загальна педагогіка та історія педагогіки / Жулковський Вадим Вікторович ; Хмельницька гуманіт.-пед. академ. Хмельницький, 2020. 20 с.

Т. Л. О. Українська діаспора й рідна мова на чужині. Молода Україна. 1998. № 442. С. 29.

Левицький С. Фронтом до громадянства. Пластовий шлях. 1950. № 4. С. 9.

Українська виховна система. Пластовий шлях. 1966. № 11. С. 12.

Гасюк Б. 20-ліття відродження Пласту в Україні. Пластовий шлях. 2009. № 158. С. 19.

Михлик З. Зустрінемось у Тернополі. Сільсьскі вісті. 2012. 29 груд. C. 2.

СКУМО. Про нас : URL: http://www.skumo.org/en/2016-07-25-10-05-38/aboutus (дата звернення: 18.02.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi [The concept of national-patriotic education of children and youth]: URL : http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 (data zvernennia: 25.02.2021). [in Ukrainian]

Zhulkovskyi V. V. (2020). Tendentsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi v zakhidnii ukrainskii diaspori (druha polovyna XX – pochatok XXI st.) [Tendencies of National-Patriotic Youth Education in the Western Ukrainian Diaspora (Second Half of the XX – the Beginning of the XXI Century)] : avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.01 – zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky / Zhulkovskyi Vadym Viktorovych ; Khmelnytska humanit.-ped. akadem. Khmelnytskyi, 20 s. [in Ukrainian]

T. L. O. Ukrainska diaspora y ridna mova na chuzhyni [Ukrainian diaspora and native language abroad]. Moloda Ukraina. 1998. № 442. S. 29. [in Ukrainian]

Levytskyi S. (1950). Frontom do hromadianstva [Front to citizenship]. Plastovyi shliakh. № 4. S. 9. [in Ukrainian]

Ukrainska vykhovna systema [Ukrainian educational system]. Plastovyi shliakh. 1966. № 11. S. 12. [in Ukrainian]

Hasiuk B. (2009). 20-littia vidrodzhennia Plastu v Ukraini [20th anniversary of Plast revival in Ukraine]. Plastovyi shliakh. № 158. S. 19. [in Ukrainian]

Mykhlyk Z. (2012). Zustrinemos u Ternopoli [See you in Ternopil]. Silsski visti. 29 hrud. C. 2. [in Ukrainian]

SKUMO. Pro nas [SKUMO. About us]: URL : http://www.skumo.org/en/2016-07-25-10-05-38/aboutus (data zvernennia: 18.02.2021). [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЖУЛКОВСЬКИЙВ. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ТЕНДЕНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 63-72. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.782
Розділ
Статті