ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ

  • Анатолій ГАЛІМОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4348-4995
  • Ірина КОВАЛЬСЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: здоровий спосіб життя, майбутні офіцери-прикордонники, прикордонна служба, формування, знання, навички, курсанти, період навчання, кафедри, дисципліни, фізичне виховання, здоров’язбереження, педагогіка, психологія, морально-психологічне забезпечення

Анотація

У статті проведений аналіз сучасного стану та визначені основні напрями формування культури ведення здорового способу життя під час освітнього процесу майбутніми офіцерами-прикордонниками. Проблема здорового способу життя в українському суспільстві з інституційного рівня перейшла на загальнодержавний і міждержавний, що свідчить про її виняткову актуальність і першочергову важливість. Результати аналізу напрямів наукових досліджень свідчать, що у контексті підготовки майбутніх фахівців до здорового способу життя вчені обґрунтовували теоретичні та методичні основи формування культури здоров’язбереження з позицій поглядів і переконань майбутнього фахівця, визначали професійно-прикладні основи формування здорового способу життя майбутніх фахівців і використовували педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки майбутніх фахівців. У сучасних умовах прикордонної служби, які пов’язані з великим навантаженням на персонал, складними умовами служби, перенапруженням упродовж робочого дня, актуальними стають загальні складові здорового способу життя, що включають систематичні фізичні вправи, правильне харчування, відмову від куріння і наркотичних засобів, обмежене вживання алкоголю, здатність долати стреси, уміння розслаблятися, профілактичні обстеження, відсутність несприятливих для здоров’я звичок. Здійснення усіх цих складових можливе лише за умови певних кроків, які досягаються високим рівнем самосвідомості у вигляді мотивів, інтересів, ціннісних орієнтацій, що активно скеровують практичну діяльність на формування здорового способу життя.
Оскільки проблема формування здорового способу життя як складової частини культури здоров’язбереження майбутніх фахівців-прикордонників стосується найрізноманітніших сфер життя, вважаємо, що підхід до її вирішення повинен бути інтегративним .Готовність до здорового способу життя формується під час освітнього процесу в НАДПСУ упродовж усього періоду навчання практично на усіх кафедрах. Водночас формування основних складових проходить на кафедрі психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, кафедрі фізичного виховання. Зокрема, курсанти, які навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за різними спеціальностями, основні знання та навички щодо формування здорового способу життя отримують за рахунок навчальних дисциплін: психологія здоров’я; психогігієна та психопрофілактика; педагогіка і психологія; професійна педагогіка та морально-психологічне забезпечення; фізичне виховання. Формування компетентностей майбутнього офіцера-прикордонника, який веде здоровий спосіб життя, відбувається як під час реалізації заходів по роботі з персоналом, так і в освітньому процесі навчального закладу. За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що формування здорового способу життя – складний процес, який потребує залучення якнайбільшої кількості відділів, служб та кафедр, і насамперед – самих майбутніх прикордонників.

Біографії авторів

Анатолій ГАЛІМОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Ірина КОВАЛЬСЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Посилання

Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна, 2016. 536 с. URL : іdрnаn.оrg.uа/fіlеs/sріvаk-m.v.-dеrjаvnароlіtіkа-zdоrоvyаzbеrеjеnnyа-svіtоvіy-dоsvіd-іukrаyіnа-d.рdf (дата звернення: 20.10.2020).

Гусак П. М. Відповідальне ставлення до здоров’я: теорія та технології : монографія / П. М. Гусак, Н. В. Зимівець, В. С. Петрович ; за ред. д-ра педагог. наук, проф. П. М. Гусака. Луцьк : ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. 219 с.

Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Соціальна педагогіка. 2012. № 7. С. 123–127.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2012. 555 с.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Херсон, 2006. 20 с.

Васильєва М. П. Мотиваційно-ціннісний компонент професійної підготовки педагога. Педагогічна взаємодія в умовах реформування освіти : зб. наук. пр. Харків : Стиль-іздат, 2006. С. 47−56.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Spivak M. V. (2016). Derzhavna polityka zdorov’yazberezhennya: svitovyy dosvid i Ukrayina [State health policy: world experience and Ukraine] : mоnоhrаfіyа. Kyіv : Vyd-vo “Lohos”. 536 р. [in Ukrainian]

Husak P. M., Zymivets’ N. V., Petrovych V. S. (2009). Vidpovidal’ne stavlennya do zdorov’ya: teoriya ta tekhnolohiyi [Health Responsibility: Theory and Technology] : mоnоhrаfіyа / za red. P. M. Husaka. Luts’k : VAT “Volyns’ka oblasna drukarnya”. 219 р. [in Ukrainian]

Andryushchenko T. K. (2012). Formuvannya zdorov’yazberezhuval’noyi kompetentnosti yak sotsial’no-pedahohichna problema [Formation of health-preserving competence as a socio-pedagogical problem]. Naukovyy visnyk Volyns’koho natsional’noho universytetu imeni Lesi Ukrayinky. Sotsial’na pedahohika [Scientific Bulletin of Volyn National University named by Lesya Ukrainka. Social pedagogy]. 7. Р. 123–127. [in Ukrainian]

Bashavets’ N. A. (2012). Teoretyko-metodychni zasady formuvannya kul’tury zdorov’yazberezhennya yak svitohlyadnoyi oriyentatsiyi studentiv vyshchykh ekonomichnykh navchal’nykh zakladiv [Theoretical and methodological principles of forming a culture of health care as a worldview orientation of students of higher economic educational institutions]. Odesa. 555 р. [in Ukrainian]

Voronin D. Ye. (2006). Formuvannya zdorov’yazberihayuchoyi kompetentnosti studentiv vyshchykh navchal’nykh zakladiv zasobamy fizychnoho vykhovannya [Formation of health-preserving competence of students of higher educational institutions by means of physical education]. Kherson. 20 р. [in Ukrainian]

Vasyl’yeva M. P. (2006). Motyvatsiyno-tsinnisnyy komponent profesiynoyi pidhotovky pedahoha [Motivational and value component of teacher training]. Problemy suchasnosti: kul’tura, mystetstvo, pedahohika [Problems of modernity: culture, art, pedagogy]. Kharkiv. Styl’-Izdat. Р. 47−56. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ГАЛІМОВА., & КОВАЛЬСЬКАІ. (2021). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 17-36. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.779
Розділ
Статті