ЕВОЛЮЦІЯ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: електронний журнал, електронна бібліотека, репозитарій, веб(відео)конференції, реферативні та наукометричні бази даних, системи пошуку плагіату, ідентифікування дослідників та об’єктів

Анотація

У статті досліджено еволюцію відкритих електронних науково-освітніх систем для підтримки електронних наукових журналів (Open Journal Systems, DPubS, HyperJournal, E-Journal, Ambra) та веб(відео)конференцій (Open Conference Systems, EasyChair, Skype, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Zoom, Telegram, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet), наукових електронних бібліотек, архівів та інституційних репозитаріїв (Eprints, DSpace), електронних енциклопедій (Електронна енциклопедія освітян України, Енциклопедія «Історія педагогіки»), реферативних і наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Google Scholar, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), DOAJ, ERIH та ін.), систем автоматичного виявлення плагіату в наукових джерелах (Unicheck, eTXT Антиплагиат, Turnitin, StrikePlagiarism.com, Антиплагиат, Grammarly), систем ідентифікування дослідників та об’єктів (DOI, Publons (Researcher ID), ORCID, Scopus Author ID, ArXiv Author ID, ISNI) як сервісів відкритої науки для пошуку, підготовки, оприлюднення та поширення наукових даних і результатів наукових досліджень в освітньому просторі. Встановлено, що розвиток систем відкритої науки пройшов декілька історичних етапів, а саме оцифрування і використання ПК для створення друкованих наукових видань (1960–1970-ті рр.), створення перших оригінальних електронних видань (1980-ті–поч.1990-х рр.), перенесення наукового контенту мережу Інтернет (1991–2000 р.), руху за відкритий доступ і створення відкритих програмних платформ (поч. 2000-х рр.–2010 рр.), впровадження хмарних технологій (2010-ті рр.). Подано основні визначення термінів і понять щодо відкритих електронних науково-освітніх систем, а також етапи становлення руху відкритого доступу. Статтю підготовлено в межах виконання наукового дослідження проєкту «Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у навчанні і професійному розвитку вчителів» (реєстраційний номер 2020.02/0310).

Біографія автора

Лілія ЛУПАРЕНКО, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

кандидат педагогічних наук, завідувач відділу цифрової трансформації НАПН України

Посилання

Ярошенко Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія. Київ : Знання, 2010, 215 с.

Лупаренко Л. А. Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. № 4, (60) С. 324-343. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835 (дата звернення : 01.03.2021).

Черниш Н. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика : навч. посібник для студентів спец. "Видавнича справа та редагування". Львів, 2015. 235 с.

Жежнич П., Гірняк М. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 732. С. 400–405.

Железняк М. Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави. Енциклопедичний вісник України. 2017. Ч. 8–9. С. 7–21.

Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи: наук. збірник / НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень. Київ: Академперіодика, 2015. 252 с.

Железняк М., Іщенко О. Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору. Енциклопедичний вісник України. 2018. Ч. 10. С. 39-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/entsvuk_2018_10_6 (дата звернення : 01.03.2021).

Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових і навчальних закладів: монографія / О. М. Спірін та ін. Київ: Педагогічна думка, 2012. С 176.

Іванова С. М. Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : дис.… канд. пед. наук.: 13.00.10. Київ, 2014. 317 с.

Олексюк, О. Р. Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики : дис.… канд. пед. наук.: 13.00.10. 13.00.10. Київ, 2014. 238 с.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. С. 64.

Новицька Т. Л., Марченко О. О. Інтеграція ідентифікаторів ORCID з інституційнимисистемами підтримки науково-дослідної діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 6, т. 56. С. 192-203.

Budapest Open Access Initiative (BOAI) : веб-сайт. URL: http://www.budapestopenaccessinitiative.org (дата звернення : 01.03.2021).

Bethesda Statement on Open Access : веб-сайт. URL: http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm (дата звернення : 01.03.2021).

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities : веб-сайт. URL: http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung (дата звернення : 01.02.2021).

Використання електронних науково-освітніх систем у підготовці та підвищенні кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників : методичні рекомендації / С. М. Іванова та ін. Київ, 2020. 113 с.

Наукометрична база даних : веб-сайт. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/1367 (дата звернення : 01.03.2021).

Словінська O. Д. Головні аспекти і завдання впровадження веб-конференцій у процес навчально-наукової діяльності. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. 48(4), С. 166-175. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v48i4.1262


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Yaroshenko, Т. О. (2010). Electronic journals in the system of information resources of the library: monograph. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian]

Luparenko, L. А. (2017). Selection of electronic open journal systems for scientific publications on educational research. Information Technologies and Learning Tools, 60(4), 324-343. Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835. [in Ukrainian]

Chernysh, N. (2015). Editing encyclopedic publications: theory and practice: textbook manual for students of speciality "Publishing and Editing". Lviv. [in Ukrainian]

Zhezhnych, P., & Hirniak, М. (2012). Features of encyclopedia formation in modern conditions of information technology development. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", 732, 400–405. [in Ukrainian]

Zhelezniak, М. (2017). Ukrainian electronic encyclopedics: development trends and place in the information space of the state. Encyclopedic Bulletin of Ukraine, 8–9, 7–21. [in Ukrainian]

Ukrainian electronic and paper encyclopedic publications: main achievements and prospects: scientific collection. Kyiv: Akademperiodyka, 2015. [in Ukrainian]

Zhelezniak, М., & Ishchenko, О. (2018). Academic online encyclopedias in the context of the development of modern information space. Encyclopedic Bulletin of Ukraine, 10, 39-49. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/entsvuk_2018_10_6. [in Ukrainian]

Spirin, O. M. (Ed.). (2012). Electronic library information systems of scientific and educational institutions: monograph. Kyiv: Pedahohichna dumka. [in Ukrainian]

Ivanova, S. М. (2014). Use of the EPrints system as a means of information and communication support of scientific activity in the field of pedagogical sciences. (PhD thesis). Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv. [in Ukrainian]

Oleksiuk, О. R. (2014). The DSpace system as a means of activating the research work of future computer science teachers. (PhD thesis). Institute of Information Technologies and Learning Tools, Kyiv. [in Ukrainian]

About copyright and related rights. № 3792-XII. (1993). [in Ukrainian]

Novytska, Т. L., & Marchenko, О. О. (2016). Integration of ORCID identifiers with institutional systems to support research. Information Technologies and Learning Tools, 56(6), 192-203. [in Ukrainian]

Budapest Open Access Initiative (BOAI). Retrieved from http://www.budapestopenaccessinitiative.org. [in English]

Bethesda Statement on Open Access. Retrieved from http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm. [in English]

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Retrieved from http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung. [in English]

Ivanova, S. M. (Ed.). (2020). The use of electronic scientific and educational systems in the training and retraining of scientific and scientific and pedagogical workers : guidelines. Kyiv. [in Ukrainian]

Scientometric database. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/node/1367. [in Ukrainian]

Slovinska, O. D. (2015). Pedagogical aspects of infrastructure web conferencing organizations as the latest e-learning tools. Information Technologies and Learning Tools, 48(4), 166-175. https://doi.org/10.33407/itlt.v48i4.1262. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЛУПАРЕНКОЛ. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ВІДКРИТИХ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВО-ОСВІТНІХ СИСТЕМ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 236-272. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775
Розділ
Статті